Genootschap Nederland - Aruba

NieuwsGenootschap Nederland - Aruba (GNA)

SAVE-THE-DATE

Jaarlijkse Bijeenkomst: Aruba in het herdenkingsjaar slavernijverleden

Datum: zaterdag 11 november 2023

Tijd: 15:30 – 19:00

Locatie: Hotel Leonardo Royal Den Haag Promenade, Van Stolkweg 1, Den Haag

U ontvangt binnenkort een uitnodiging waarmee u zich kunt aanmelden.


GNA Nieuwsbrief 2, 2023

Lees meer...

GNA Nieuwsbrief 1, 2023

Lees meer...

GNA Jaarverslag 2022

Lees meer...


Naschrift oud-voorzitter Nico van Grieken

‘Het Genootschap Nederland-Aruba is nooit af’

Investeren in gezamenlijkheid. Zo heette de visie op de toekomst van ons Koninkrijk, die in 2004 werd opgesteld naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Investeren in gezamenlijkheid kan ook dienen als ondertiteling van het Genootschap Nederland-Aruba: meerwaarde putten uit samenwerking en harmonie binnen het Koninkrijk en nastreven van solidariteit, met behoud van gemeenschappelijke instituties voor intereilandelijke samenwerking. Zij zijn van stonde af aan een belangrijk richtsnoer geweest bij mijn bestuurlijke inzet voor het GNA, als vice-voorzitter en als voorzitter.

Lees meer...


Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 5e-lustrum-logo-2-1024x576.png

25-jarig jubileumviering GNA impressie

Thema: ‘De kracht van verbondenheid, het Koninkrijk en Aruba in de toekomst’

Datum: zaterdag, 19 november 2022

Locatie: Koninklijk Theater Diligentia, Den Haag

Tijd: 14:15 - 19:00


Lustrumviering samenvattingGenootschap Nederland – Aruba (GNA)

Succesvolle lustrumviering

Genootschap Nederland-Aruba

‘Meer aandacht voor de inbreng van Arubaanse

jongeren bij duurzaamheidsvraagstukken’

Het Genootschap Nederland-Aruba heeft een succesvolle lustrumbijeenkomst achter de rug. Er waren inspirerende lezingen over de relatie Nederland-Aruba, over de positie van Aruba zelf en over de toekomst van ons Koninkrijk.

De viering van het vierde lustrum werd bijgewoond door zo’n 200 deelnemers. Behalve van de toespraken konden zij ook genieten van liederen, gezongen door de sopraan Imara Thomas, die werd begeleid door pianist Marcel Worms. Herman Wubbolts bracht op zijn Ca’i orgel nostalgische Caribische walsjes ten gehore.

Twintig jaar geleden, in juli 1997, werd het Genootschap Nederland-Aruba in Den Haag opgericht. Ter gelegenheid daarvan hield het bestuur op zaterdag 1 juli 2017 een feestelijke lustrumbijeenkomst met als thema ‘Transitie: van verleden en heden naar toekomst’.

Prinses Laurentien

Een van de vier sprekers was Prinses Laurentien. Zij drong erop aan dat bedrijven en andere organisaties meer aandacht schenken aan de betekenis die ook Arubaanse jongeren kunnen hebben bij het aandragen van ideeën en oplossingen voor bijvoorbeeld duurzaamheidsvraagstukken.

Zij sprak vanuit haar ervaring als oprichter van Missing Chapter Foundation. Deze stichting heeft als doel om kinderen te betrekken bij besluitvorming over dilemma’s die de toekomst betreffen. Als voorbeeld noemde zij de uitspraak van één van de kinderen dat ‘niet het delen van kennis, maar juist het delen van wat je niet weet het meest interessant is’.

Verrassende uitkomsten

Prinses Laurentien heeft niet alleen in Nederland, maar ook in Aruba veel contact met ondernemers. Met hen zet zij Raden van Kinderen op die stelselmatig te werk gaan. Zij gaf aan dat de onbevangen adviezen van Raden van Kinderen voor de betrokken bedrijven niet alleen verrassend en confronterend, maar ook zeer behulpzaam kunnen zijn.

Verder zou zij het toejuichen als het inmiddels door het bedrijfsleven toegepaste model van de Raad van Kinderen ook bij koninkrijksaangelegenheden werd betrokken. Sowieso bepleitte de prinses meer aandacht voor communicatie over zaken die koninkrijksbrede belangstelling verdienen. “Dat zou de koninkrijksgedachte zeer ten goede komen.”

Gevolmachtigde Minister Yrausquin

Gevolmachtigde Minister van Aruba Juan David Yrausquin pleitte in zijn lezing voor een consistente, actieve en ambitieuze rol van het Koninkrijk. In die zin zei hij positieve ervaringen te hebben met de Rijksministerraad. “In het hoogste bestuursorgaan van ons Koninkrijk wordt geluisterd naar argumenten en wordt een debat zeer op prijs gesteld. “Als Aruba met goed voorbereide voorstellen en inhoudelijke argumenten komt, kunnen deze zeker worden gerealiseerd.”

Minister Yrausquin drong erop aan dat in de Rijksministerraad, net als in internationale fora, meer aandacht wordt besteed aan de samenwerking op het gebied van Duurzame Ontwikkelingsdoelen. “Om deze doelen in het Koninkrijk voor 2030 te realiseren moeten Aruba, Curaçao en Sint Maarten voor een gezamenlijke aanpak kiezen. Totnutoe is de praktijk dat we vooral bezig zijn onze eigen belangen te verdedigen.”

Ten behoeve van hun burgers riep de Gevolmachtigde Minister van Aruba de vier landen van het Koninkrijk op tot een meer consistent optreden. “Laten we streven naar een Koninkrijk dat net zo mooi, of wellicht nog mooier, werkt dan de Europese Unie. Met gelijke kansen voor iedereen en uitgaande van de potentie die het Koninkrijksstatuut ons biedt.”

Eerste Kamerlid De Graaf

Oud-minister Thom de Graaf van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties noemde in zijn lezing onafhankelijkheid geen enkele oplossing en zeker geen verbetering ten opzichte van de autonome status binnen het Koninkrijk. “Burgers willen stabiliteit en voorspoed, geen onzekere avonturen. Aruba is in veel opzichten een lichtend voorbeeld.”

De Graaf, lid van de Eerste Kamer voor D66, vond dat Nederlandse politici voor eens en voor altijd moeten leren dat ze niet zomaar van het Koninkrijk af kunnen en dat de historische verantwoordelijkheid niet minder wordt als we er het bordje ‘gemenebest’ op plakken.

Meer democratische geest

Hij stelde voor in het Koninkrijksstatuut een meer democratische geest te laten waaien. “Meer betrokkenheid en deelname van Caribische volksvertegenwoordigers bij rijkswetgeving is noodzakelijk. Bovendien wordt de Koninkrijksregering nauwelijks democratisch gecontroleerd.”

Een jaarlijkse ‘Staat van het Koninkrijk’ zou volgens hem een goede gedachte zijn. “Misschien moeten we het Interparlementair Koninkrijksoverleg omvormen tot een heus parlementair Koninkrijksorgaan dat tenminste eens per jaar met de rijksministerraad in debat gaat over de koers van het Koninkrijk.”

Minister Plasterk

BZK-minister Ronald Plasterk was verhinderd. Zijn lezing werd uitgesproken door Erwin Arkenbout, directeur Koninkrijksrelaties van het ministerie. Hij gaf aan dat Nederland  veel waardering heeft voor de visie van Aruba om actief op zoek te gaan naar meer kansen in en voor ons Koninkrijk.

“De ambities van Aruba om als bruggenhoofd te fungeren tussen Europa en Latijns-Amerika worden steeds concreter. De goede contacten van de lokale bevolking, de talenkennis en hun ervaringen met gewoontes en gebruiken in de regio maken Arubanen tot nuttige zakenpartners voor ondernemers die hun producten willen afzetten op de Latijns-Amerikaanse markt. Een prachtig voorbeeld van een win-winsituatie.”

‘Enorme prestaties’

Ook op internationale podia doet Aruba zich gelden, aldus Arkenbout. Hij noemde als voorbeelden de positieve Arubaanse bijdrage aan de Nederlandse lobby voor een zetel in de Veiligheidsraad, Aruba’s voorzitterschap van de Associatie van Overseas Countries and Territories (OCTA) en Aruba’s inspanningen in het kader de VN-SIDS (Small Island Developing States). Naast die internationale oriëntatie komt ook de samenwerking met Nederland goed uit de verf, aldus Arkenbout.

Hij benadrukte dat Aruba in economische zin veel heeft bereikt. “De Arubaanse samenleving is erop vooruit gegaan. De ‘nieuwe landen’ kunnen in het kielzog van Aruba leren van wat daar werkt of niet werkt. Zo is de inrichting van het financieel toezicht op de overheidsfinanciën van Aruba dankzij de grote inzet van Arubaanse bestuurders en ambtenaren een succes. Kortom, Aruba heeft enorme prestaties geleverd.”

Genootschap Nederland-Aruba

Nico van Grieken, voorzitter van het Genootschap Nederland-Aruba, noemde het in het belang van alle vier landen van ons Koninkrijk te hopen dat de goede en toekomstgerichte Nederlands-Arubaanse betrekkingen zullen postvatten in de lopende coalitiebesprekingen. “En, relevanter nog, dat die koninkrijksrelatie haar verankering zal vinden in een regeerakkoord dat Eerste en Tweede Kamer en Rijksministerraad in voldoende mate de gelegenheid biedt tot een gemeenschappelijk beleid ter verdere versterking van het Koninkrijk. Niet ten behoeve van klimaat, milieu en economie alleen, maar ook voor de uitwisseling van cultuur, onderwijs, wetenschap, geletterdheid en de jeugd: de stem van de toekomst die in het Koninkrijk meer gehoord moet worden.”