Genootschap Nederland - Aruba

NieuwsGenootschap Nederland - Aruba (GNA)

SAVE-THE-DATE

Jaarlijkse Bijeenkomst: Aruba in het herdenkingsjaar slavernijverleden

Datum: zaterdag 11 november 2023

Tijd: 15:30 – 19:00

Locatie: Hotel Leonardo Royal Den Haag Promenade, Van Stolkweg 1, Den Haag

U ontvangt binnenkort een uitnodiging waarmee u zich kunt aanmelden.


GNA Nieuwsbrief 2, 2023

Lees meer...

GNA Nieuwsbrief 1, 2023

Lees meer...

GNA Jaarverslag 2022

Lees meer...


Naschrift oud-voorzitter Nico van Grieken

‘Het Genootschap Nederland-Aruba is nooit af’

Investeren in gezamenlijkheid. Zo heette de visie op de toekomst van ons Koninkrijk, die in 2004 werd opgesteld naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Investeren in gezamenlijkheid kan ook dienen als ondertiteling van het Genootschap Nederland-Aruba: meerwaarde putten uit samenwerking en harmonie binnen het Koninkrijk en nastreven van solidariteit, met behoud van gemeenschappelijke instituties voor intereilandelijke samenwerking. Zij zijn van stonde af aan een belangrijk richtsnoer geweest bij mijn bestuurlijke inzet voor het GNA, als vice-voorzitter en als voorzitter.

Lees meer...


Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 5e-lustrum-logo-2-1024x576.png

25-jarig jubileumviering GNA impressie

Thema: ‘De kracht van verbondenheid, het Koninkrijk en Aruba in de toekomst’

Datum: zaterdag, 19 november 2022

Locatie: Koninklijk Theater Diligentia, Den Haag

Tijd: 14:15 - 19:00


Genootschap Nederland – Aruba (GNA)

Marlon Titre voorzitter bestuur
Genootschap Nederland-Aruba

28 maart 2023

Nico van Grieken (l) feliciteert de nieuwe GNA-voorzitter Marlon Titre (r)

Het Genootschap Nederland-Aruba heeft dr. Marlon Titre benoemd tot voorzitter. Hij volgt Nico van Grieken op, die sinds de oprichting in 1997 bestuurslid was, eerst als vice-voorzitter en sinds 2015 als voorzitter. Aldus het persbericht van het GNA over de voorzitterswisseling.

Het bestuur van de Stichting Genootschap Nederland-Aruba is verheugd dat Marlon Titre bereid is om het stokje over te nemen. ‘Het voortbestaan van het Genootschap Nederland-Aruba is daarmee gewaarborgd.’

Lees meer…

Wie is Marlon Titre?

‘Continuïteit centraal stellen. Elkaar versterken.
Als bestuur zoeken naar nieuwe verbindingen’

Hoe ziet Marlon Titre zijn voorzitterschap van het GNA? Antwoord, kort en krachtig: ‘De continuïteit centraal stellen. Elkaar versterken. Samen met de bestuursleden zoeken naar nieuwe verbindingen en thema’s.’

Titre: ‘Cultuur in brede zin maakt natuurlijk deel uit van onze missie, maar het zijn vooral ook de onderwerpen waarmee wij in Nederland kunnen bijdragen aan een beter inzicht in het belang van goede banden met Aruba en de andere Caribische eilanden van het Koninkrijk. Thema’s dus die relevant zijn voor onze koninkrijksrelaties. We hebben de afgelopen jaren gezien dat het GNA daar een voorname rol in kan spelen. Ik wil mij daar de komende jaren graag voor inzetten.’

Lees meer…


Minister-president Rutte biedt excuses aan voor slavernijverleden

19 december 2022

Minister-president Mark Rutte heeft op 19 december 2022 excuses aangeboden voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden: postuum aan alle tot slaafgemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden, aan hun dochters en zonen, en aan al hun nazaten tot in het hier en nu. ‘We delen niet alleen het verleden, maar ook de toekomst. Dus zetten we vandaag een komma, geen punt’.

De minister-president uitte zijn excuses in het Nationaal Archief in Den Haag in aanwezigheid van o.m. vertegenwoordigers van organisaties die zich sterk maken voor erkenning van de gevolgen van slavernij. Ook de Gevolmachtigde Minister van Aruba, Juan Thijsen, woonde de toespraak bij.

Lees meer…

Kabinet zet in op kennis en bewustwording door bescherming cultureel erfgoed in Aruba en andere eilanden

Ook zet het kabinet in op het vergroten van kennis en bewustwording door het behoud en de verdere ontwikkeling van musea, archieven en de bescherming van cultureel erfgoed, zowel in Europees Nederland als in de Caribische delen van het Koninkrijk en andere betrokken landen.

Met Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt overlegd over hun specifieke wensen op deze gebieden. Ook draagt het kabinet bij aan de ontwikkeling van een nationaal slavernijmuseum, met daaraan verbonden een kenniscentrum. Aangekondigd, meerjarig onderzoek naar het slavernijverleden levert input aan die instellingen. Daarnaast wordt het makkelijker om een aan de slavernij gerelateerde achternaam te veranderen.

Lees meer…

Gevolmachtigde Minister Juan Thijsen:
‘Aruba aanvaardt excuses en het pad naar herstel’

19 december 2022

Gevolmachtigde Minister Juan Thijsen

De toespraak van de minister-president van Nederland, Mark Rutte, is een goede toespraak en een goede start. Dit zegt de Gevolmachtigde Minister van Aruba, Juan Thijsen, in zijn verklaring naar aanleiding van de excuses voor het slavernijverleden.

“Wij zijn het Nederlands kabinet zeer erkentelijk dat het op zich neemt om te erkennen dat slavernij een misdaad is tegen de mensheid en bereid is om excuses aan te bieden voor een gruwelijk verleden van diens voorouders.

Lees meer…


Genootschap Nederland Aruba viert 25-jarig jubileum
in aanwezigheid van H.K.H. Prinses Beatrix.

23 november 2022

H.K.H. Prinses Beatrix met het bestuur, bestuursadviseur en ereleden van het Genootschap Nederland -Aruba ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum
(foto: Nico van der Ven)

Het Genootschap Nederland Aruba (GNA) vierde op 19 november 2022 in Koninklijk Theater Diligentia zijn 25-jarig jubileum. Speciale gast bij deze viering was H.K.H. Prinses Beatrix. Onder het motto ‘De kracht van verbondenheid, het Koninkrijk en Aruba in de toekomst’ was een programma samengesteld met toespraken, literatuur en muziek.

Aan het slot van het programma werd voorzitter Nico van Grieken van het GNA door de loco-burgemeester van Den Haag, mevrouw Mariëlle Vavier, verrast met een Koninklijke onderscheiding. De heer Van Grieken is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor al zijn verdiensten, in het bijzonder die voor het GNA.

Lees meer…

Lustrum foto’s….


Kennismakingsreis staatssecretaris Alexandra van Huffelen

‘Het ontbreekt de drie autonome landen aan een
stevig fundament om een volgende crisis aan te kunnen’

16 maart 2022

‘De Caribische landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten kampen met groeiende problemen. De rechtsstaat behoeft in de gehele breedte versterking. Armoede, werkloosheid en bestaanszekerheid zijn het grootste vraagstuk. Zorgstelsels lijken onhoudbaar te worden en de schoonheid en leefbaarheid van de eilanden staat onder druk’. Enkele indrukken die staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opdeed tijdens haar recente kennismakingsreis in het Caribisch deel van ons Koninkrijk.

Bezoek aan Aruba. Minister-president Evelyn Wever-Croes ontmoet
staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Bron: Aruba Overheid)

De zes Caribische eilanden van ons Koninkrijk zijn stuk voor stuk prachtige samenlevingen, die een goede, hoopvolle toekomst verdienen. Er liggen mooie kansen voor elk van hen, maar om die kansen te pakken is veel werk nodig, schreef staatssecretaris Van Huffelen op 7 maart 2022 in haar ‘Hoofdlijnenbrief Koninkrijksrelaties’ aan de Tweede Kamer. ‘Er zijn grote en verschillende uitdagingen, maar het doel van onze inzet is hetzelfde: het gaat om een beter leven voor de mensen in ons Koninkrijk, het versterken van de (economische) kansen en het beschermen en behouden van bijzondere natuur en cultuur’.

Lees meer…


Wouter Veenendaal, Universiteit Leiden, over
verschillen in bestuurscultuur

‘Waarom is samenwerken binnen ons Koninkrijk toch zo moeilijk?’

15 maart 2022

Mooie woorden over het Koninkrijk beginnen steeds holler te klinken, schrijft Wouter Veenendaal, universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit Leiden, in een opiniestuk voor het Genootschap Nederland-Aruba. Koninkrijksrelaties worden gekenmerkt door een harde belangenstrijd. Een mogelijke oplossing is dat er in het Nederlandse parlement ook Caribische volksvertegenwoordigers plaatsnemen, die de Koninkrijksregering kunnen controleren. ‘Denemarken bewijst dat dit geen luchtfietserij is’.

Wouter Veenendaal

‘Onlangs bracht Alexandra van Huffelen, de nieuwe staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, een kennismakingsbezoek aan de zes Caribische eilanden. Op de eilanden wordt het aantreden van deze staatssecretaris gezien als een kans om de verzuurde relaties met Den Haag te herstellen. Dezelfde hoop bestond echter ook bij het aantreden van de voorgangers van Van Huffelen. Ondanks de mooie woorden raakten de eilanden en Den Haag steeds opnieuw met elkaar in conflict, en er is weinig aanleiding om te verwachten dat de Koninkrijksrelaties deze keer wel fundamenteel zullen verbeteren. Hoe komt het toch dat samenwerken binnen het Koninkrijk zo moeilijk is?

Lees meer…


Curator Renwick Heronimo Fundacion Museo Arubano
spreekt bij Genootschap Nederland-Aruba

‘Aruba is niet alleen toerisme, het heeft ook
een rijk industrieel cultureel erfgoed’

10 maart 2022

‘Er is een groeiend besef dat Aruba niet alleen toerisme is. Ons land heeft ook een rijk industrieel cultureel erfgoed’. En dat wordt getoond in het Museum of Industry en het Community Museum in San Nicolas. Aldus werkt Renwick Heronimo met succes aan ‘nation branding’ en aan ‘nation building’ van Aruba.

Curator FMA Renwick Heronimo

Donderdag 10 maart hield Heronimo op verzoek van het Genootschap Nederland-Aruba een online lezing over zijn passie om het industriële verleden van Aruba meer te benadrukken. Hij begon daarmee 1992. Renwick richtte toen de Fundacion Museo Arubano op en werd er curator.

Lees meer…


Afscheidscollege Gert Oostindie

De toekomst van het koloniale verleden

17 december 2021
Gert Oostindie is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Echtgenote Ingrid Koulen
speldt namens de burgemeester van Leiden de koninklijke onderscheiding op (foto Froukje Vernooij)

‘Het debat over het Nederlandse koloniale verleden resoneert heel verschillend in de voormalige koloniën. In de Cariben weegt deze geschiedenis zwaar’, zei prof. dr. Gert Oostindie in zijn afscheidscollege op 17 december jl. als hoogleraar Koloniale en Postkoloniale Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en als directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW). Oostindie is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

In zijn rede over het koloniale en slavernijverleden van Nederland en de hedendaagse resonantie ervan benadrukte Oostindie dat het spreken over de koloniale geschiedenis en het slavernijverleden een belangrijk maatschappelijk, verbindend doel kan dienen. Hij riep op om bij het vertellen van deze geschiedenis te zoeken naar de nuances, de verschillen in perspectief, de stemmen die elkaar tegenspreken en ook ruimte te geven aan andere dimensies zoals emotie en verbeelding. Maar dan wel vanuit een goed begrip van de historische context.

Lees meer…

Afscheidscollege 2021 – Gert Oostindie


Zayènne van Heesen-Laclé geïnstalleerd
als raadsheer Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch

03 december 2021

Mr. dr. Zayènne van Heesen-Laclé is op 15 oktober 2021 geïnstalleerd als raadsheer bij het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch. De installatie vond plaats tijdens een buitengewone zitting van het hof. Zayènne van Heesen-Laclé is lid van het bestuur van het Genootschap Nederland-Aruba.

Lees meer…


President Eunice Saleh in lezing voor het Genootschap Nederland-Aruba

‘Het streven is niet het Gemeenschappelijk Hof volledig te Caribiseren’

18 november 2021

President Eunice Saleh van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie:
‘…behoud van vertrouwen in onze rechtspraak is van essentieel belang’.

‘Het streven is niet om het Gemeenschappelijk Hof van Justitie volledig te Caribiseren, maar wel om een zekere mate van doorstroming te behouden. Wij blijven graag gebruik maken van de expertise van uitgezonden rechters’.

Dit zei mr Eunice Saleh, President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba; het Hof met de langste naam van alle rechtsinstellingen in het Koninkrijk, voegde zij er schertsend aan toe.

Lees meer…


Nationale ombudsman Reinier van Zutphen

‘Aruba, zet de volgende stap om te komen tot een eigen ombudsman’

26 april 2021

‘Aruba heeft zijn Staten, een Raad van Advies en een Algemene Rekenkamer. Maar een ombudsman ontbreekt nog in de rij Hoge Colleges van Staat. Ik zou zeggen: Aruba zet daar de schouders onder. Uw burgers moeten, net als in Nederland, het recht hebben om zich tot een ombudsman te kunnen wenden. Ik ben bereid om, waar nodig, te helpen’

Aldus Reinier van Zutphen, Nationale ombudsman, in zijn online lezing op 22 april voor het Genootschap Nederland-Aruba. Hij sprak met Stephan Sjouke, hoofd Internationale Zaken bij de Nationale ombudsman, voor een groot aantal belangstellingen in Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Onder hen Mildred Schwengle, lid van de Raad van State van het Koninkrijk voor Aruba, oud-minister van Aruba Marisol Lopez Tromp, Eunice Saleh, president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, Anne-Marie Proveyer-Groot, directeur van de Directie Onderwijs Aruba en vele medewerkers, begeleiders én studenten van diverse onderwijsinstellingen.

Aanleiding voor het Genootschap om de lezing te organiseren was het rapport ‘Kopzorgen van Caribische studenten’ dat de Nationale ombudsman vorig jaar december uitbracht en dat sindsdien politiek en maatschappelijk het nodige heeft losgemaakt. Er komen veel belemmeringen in aan het licht die de studie van Caribische studenten in Nederland ernstig bemoeilijken en ontmoedigen.

lees meer…


‘Helaas is er niet altijd oog voor de Landen en Gebieden Overzee van de Europese Unie’

21 december 2020

Samira Rafaela © European Union 2020 Source: EP

‘Helaas is er niet altijd oog voor de Landen en Gebieden Overzee van de Europese Unie.’ Aldus de Nederlandse Europarlementariër (D66) Samira Rafaela in een beschouwing over de EU, de Coronacrisis en het Koninkrijk. Rafaela benadrukt dat een Nederlandse minister of staatssecretaris in de EU namens het gehele Koninkrijk spreekt. ‘Als wij dit beseffen, ben ik ervan overtuigd dat we in 2021, als Koninkrijk, dichter naar elkaar toe groeien.’

Lees meer…


Politieke overeenstemming tussen Aruba en Nederland

Premier Evelyn Wever-Croes: ‘Begin van een nieuwe etappe’

Wever-Croes: ‘Samen werken aan sterker Aruba’

De regeringen van Aruba en Nederland hebben politieke overeenstemming bereikt over de derde tranche liquiditeitssteun 2020. In dit akkoord zijn er afspraken gemaakt voor een vrijwillige, maar niet vrijblijvende, meerjarige samenwerking tussen beide landen. Premier Evelyn Wever-Croes noemt het akkoord het begin van een nieuwe etappe voor Aruba. Voor staatssecretaris Raymond Knops is het politieke akkoord een middel om te werken aan noodzakelijke hervormingen in Aruba.

Lees meer…


Arubaanse steunactie Happy to Give Back
wendt zich ook tot Nederland

     

De nood in Aruba is onverminderd hoog. De initiatoren van de Arubaanse steunactie Happy to Give Back richten zich daarom opnieuw tot Nederland. Net als in mei van dit jaar is het Genootschap Nederland-Aruba van harte bereid aandacht te geven aan hun actie. De bijzonder ernstige omstandigheden nopen daartoe. Er is sprake van een humanitaire ramp waarvan de gevolgen zoveel mogelijk moeten worden beperkt.

Happy to Give Back is een on- en offline donatieplatform om de meest kwetsbare mensen in de samenleving van Aruba te ondersteunen onder meer door middel van voedselhulp. HTGB is opgezet nadat de COVID-19 crisis uitbrak en er vele duizenden mensen zonder werk kwamen te zitten.

Lees meer…

klik op de logo om direct te doneren:


Arminda Franken-Ruiz,
voormalig directeur Nationaal Archeologisch Museum Aruba

‘Advies van de Adviescommissie Nationaal Beleidskader
Koloniale Collecties biedt Toegevoegde Waarde voor Aruba’

‘Nederland moet bereid zijn om in voormalige Nederlandse koloniën buitgemaakte cultuurgoederen onvoorwaardelijk terug te geven als het land van herkomst hier om vraagt.’ Aldus het advies ‘Nationale Collecties en Erkenning van Onrecht’ dat de Adviescommissie Nationaal Beleidskader Koloniale Collecties onlangs aanbood aan minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Caribisch erfgoedspecialist en voormalig directeur van het Nationaal Archeologisch Museum Aruba, mr. Arminda Franken-Ruiz, schreef op verzoek van het Genootschap Nederland-Aruba een beschouwing over de implicaties van het advies voor Aruba, voor de verhoudingen tussen Aruba en Nederland en, in bredere zin, voor de koninkrijksrelaties met de Caribische landen. ‘Voor de verhoudingen tussen de landen binnen het Koninkrijk en specifiek tussen Aruba en Nederland is dit een kans om de nadruk te leggen op datgene wat ons verbindt.’

Lees meer…


Hechte koninkrijksrelaties zijn een lief ding waard

Caribisch crisisgebied schreeuwt om een oplossing

De coronacrisis in de Cariben schreeuwt om een oplossing. Het Genootschap Nederland-Aruba roept Aruba en Nederland op tot een compromis. Hechte koninkrijksrelaties moeten het Koninkrijk een lief ding waard zijn. Aldus voorzitter Nico van Grieken van het Genootschap Nederland-Aruba. Hij roept minister-president Wever-Croes en staatssecretaris Knops op om in de huidige crisissituatie tot een vergelijk te komen. Zijn opinieartikel is op 23 september 2020 in Trouw gepubliceerd.

Wie laveert in deze benarde situatie het verstandigst en met de minste averij? Wie heeft de moed om bereid te zijn tot een compromis? Het GNA verwijst naar de recente lezing van president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank. Knot zei daarin: ‘Als we een sterk Europa willen dat de gewone mensen beschermt tegen de risico’s die hen bedreigen, dan moeten we bereid zijn de stappen te zetten die daarvoor nodig zijn’.

Daarop voortbordurend meent het Genootschap dat staatssecretaris Knops en premier Wever-Croes tot een vergelijk moeten kunnen komen, ten behoeve van volgende generaties en om zorg voor de kwaliteit van de samenleving.

Lees meer…


Malik Azmani (VVD):

‘Slim zijn en kansen zien’

Aruba maakt aanspraak op groot Europees ontwikkelingsfonds

De Europese Unie biedt Aruba de komende jaren vele kansen om de financiële nood te verlichten en te investeren in een duurzaam herstel. Dit schrijft Malik Azmani, lid van het Europees Parlement, VVD-fractieleider en vicefractievoorzitter van de Europese liberalen (Renew Europe) in zijn bijdrage aan het Genootschap Nederland-Aruba. Boodschap: ‘Aruba aanspraak op een nieuw te vormen ontwikkelingsfonds van naar schatting 444 miljoen euro’.

Lees meer…


Tom Berendsen (CDA):

‘Als Europese burgers zijn wij met elkaar verbonden’

‘Statuswijziging naar ‘ultraperifeer gebied’ maakt meer Europese
steun mogelijk, maar vergt grondige discussie’

Het zou mooi zijn als Aruba met hulp van de Europese Unie zijn economie kan herstellen. Op de langere termijn maakt een statuswijziging naar ‘ultraperifeer gebied’ meer steun mogelijk. ‘Aruba kan dan een beroep doen op Europese structuurfondsen. Dit vergt een grondige discussie’. Aldus Tom Berendsen, sinds juli 2019 lid van het Europees Parlement (CDA/Europese Volkspartij) en onder meer lid van de Commissie voor Regionale Ontwikkeling.

Lees meer…


Lezing CAft-voorzitter Raymond Gradus

‘Hervormingen zijn absoluut noodzakelijk’

‘De coronacrisis raakt Aruba bijzonder hard. Een terugval van de economische groei met 27 tot ruim 31 procent is zeer waarschijnlijk. Sociaaleconomische hervormingen zijn absoluut noodzakelijk. De zorgen en onzekerheid over pensioenen, arbeidsmarkt, belastingen, gezondheidszorg en overheidsfinanciën zijn groot. Nederland en Aruba moeten binnen het koninkrijksverband daadwerkelijk tot een akkoord komen over financiële steun.’

Dit zei prof. dr. Raymond Gradus, voorzitter van o.m. het College Aruba financieel toezicht op dinsdag 1 september 2020 bij het Genootschap Nederland-Aruba. Zijn digitale lezing werd door ruim zeventig belangstellenden in Nederland en Aruba bijgewoond, onder wie minister-president Evelyn Wever-Croes, gevolmachtigde minister van Aruba Guillfred Besaril, EU-vertegenwoordiger voor Aruba Eddy Paris en Tweede Kamerlid Antje Diertens (D66).

Lees meer…

De presentatie slides


Minister-president Evelyn Wever-Croes over

Aruba en de COVID-19 crisis

‘Eigen verantwoordelijkheid dragen om beter uit deze crisis te komen’

‘Het is geenszins de bedoeling onze hand op te houden, maar om onze eigen verantwoordelijkheid te dragen om beter uit deze crisis te komen’. Dit zegt de Arubaanse minister-president Evelyn Wever-Croes in een beschouwing die zij onlangs schreef voor het Genootschap Nederland-Aruba. Hieronder leest u de tekst van haar artikel.

Lees meer…


Staatsraad Paul Comenencia op de bres voor extreem kleinschalige Caribische landen

‘De jas van de autonomie moet niet te krap en niet te ruim zitten’

‘Als de eisen, die Den Haag aan Aruba, Curaçao en Sint-Maarten stelt voor het verstrekken van financiële hulp, niet goed afgestemd worden op wat – per land – daadwerkelijk mogelijk is, dan organiseert Den Haag zijn eigen teleurstelling. Dan moet het, als straks de opgelegde targets niet gehaald worden, niet alleen de Caribische rijksdelen, maar ook zichzelf aankijken’. Aldus staatsraad Paul Comenencia op 12 juni 2020 tijdens een webinar van de Raad van State.

Lees meer…

Inleiding webinar…


Centro pa Desaroyo di Aruba (CEDE Aruba) is steunactie begonnen:

‘We hebben alle hulp nodig die we kunnen krijgen’

‘Aruba is zwaar getroffen door de Covid-19 crisis. Aruba’s enige economische pilaar, het toerisme, is volledig stilgevallen. We verwachten dat minstens 25.000 mensen hun baan verliezen. Dat is ruim een kwart van de bevolking. We hebben alle hulp nodig die we kunnen krijgen’.

Dit zegt directeur Daniel Tecklenborg van Centro pa Desaroyo di Aruba (CEDE Aruba), Aruba’s nationale fonds voor sociale ontwikkeling. Het fonds is onlangs een Happy to Give Back initiatief gestart. Mensen kunnen online geld doneren voor onmiddellijke hulp aan de lokale voedselbank en aan kwetsbare groepen in de samenleving.

CEDE Aruba heeft het Genootschap Nederland-Aruba verzocht om zijn deelnemers te informeren over de hulpactie. Het Genootschap geeft van harte gehoor aan dit verzoek. De bijzonder ernstige omstandigheden waarin Aruba thans verkeert, nopen daartoe.

Voor het complete artikel klik hier…

Wilt u meer weten over het initiatief “Happy to Give Back” en over CEDE Aruba. Klik op onderstaand logo van het initiatief.


Wie zijn wij?

Het Genootschap Nederland-Aruba (GNA) is in 1997 opgericht. Het doel is tweeledig: versterken van de banden tussen Aruba en Nederland en het in Nederland bevorderen van een juist en evenwichtig inzicht in de culturele, maatschappelijke en staatkundige ontwikkelingen in Aruba. Uit affiniteit met Aruba willen bestuur en deelnemers voorts de belangstelling voor Aruba stimuleren. Het Genootschap Nederland-Aruba biedt daartoe door middel van lezingen en symposia het platform voor de uitwisseling van standpunten en gedachten over de relatie tussen Aruba en het Koninkrijk.

Lees meer…


Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit tenminste negen bestuursleden die de doelstellingen van het Genootschap verwezenlijken door strategische allianties te smeden met overheidsinstanties, bedrijven en andere private organisaties die een band met Aruba hebben.

Lees meer…


Deelnemerschap

Wij staan open voor personen, ondernemingen en instanties die onze doelstellingen en activiteiten ondersteunen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden per telefoon, webformulier, e-mail of wenden zich rechtstreeks tot één van de bestuursleden.

In 2019 telde het GNA in totaal 225 deelnemers: 218 persoonlijke leden en 7 bedrijven en instanties. Het bestuur is allen zeer erkentelijk voor deze ondersteuning en bemoediging.

Met ingang van 2020 is de jaarlijkse minimale bijdrage vastgesteld op 27,50 euro per persoon. Hetzelfde geldt voor de partner die afzonderlijk vermeld wenst te worden op de GNA-lijst. Bedrijven en instanties ondersteunen het Genootschap met een jaarlijkse minimale bijdrage van 250 euro.

Registreer nu!